Los principios del Movimiento Integragor

Principio I

El permiso de la mente

El primer límite a vencer no está en el cuerpo sino en la mente

Para lograr cualquier objetivo debemos obtener, primero, el permiso de la mente subconsciente. En lo que respecta al trabajo corporal el cuerpo es leal y obedece a la voluntad; sin embargo solo lleva a cabo lo que a la mente le parece posible. El movimiento que antecede a la acción es mental y consiste en abrir  la mente a la posibilidad. El resto se logra con alegría, perseverancia, disciplina y tiempo. 

Princip I

Sinnestillståndet

Den första gränsen att övervinna är inte i kroppen utan i sinnet.

Alla fysiska åtgärder som man vill uppnå måste först tillåtas av sinnet. Kroppen är lojal och lyder viljan; den gör bara det sinnet tror är möjligt.  

För att utföra en rörelse, oavsett om det är ett hopp, en piruett, en twist, en balans eller att springa, är den första rörelsen vi behöver göra att öppna sinnet till möjligheten. Resten uppnås med glädje, uthållighet, disciplin och tid. Detta gäller inte bara fysisk träning, utan också för att uppnå mål i livet. Denna princip ger oss den drivkraft vi behöver för att våga möjliggöra det som verkar omöjligt.

.

Principio II
El ensayo mancomunado

El trabajo colaborativo entre el cuerpo y la mente.

 El segundo principio plantea el ensayo mancomunado como vía de integración del individuo. El trabajo colaborativo entre el cuerpo y la mente tiene una coherencia  de tal magnitud que  impulsa en la consecución de cualquier objetivo a saber en el plano: corporal, emocional, cognitivo o espiritual. Esto se debe al refuerzo de las conexiones sinápticas que se lleva a cabo cuando se ensaya en la realidad física y en paralelo en la realidad mental.  El ensayo mancomunado es la forma más tangible que tenemos de evidenciar la integración corporomental y de dejar impronta física en el cerebro.

Por esta razón se ensaya en ambas realidades; se  practica en el terreno físico y en el mental. Como la imaginación no posee límites nada nos impide ensayar mentalmente de manera eximia.

Princip II

Det gemensamma samarbetet mellan kroppen och sinnet

Fysisk och mental träning integrerar de energier som krävs för att nå våra mål.

Samarbetet mellan kropp och sinne skapar stora framsteg genom vilka vi lyckas uppnå våra mål. Den mentala repetitionen stärker synapsförbindelserna i hjärnan. På detta sätt fördjupar och konsoliderar det neurala nätverket de mentala matriserna: de fysiska avtryck i hjärnan som leder oss till att nå våra mål. När vi applicerar denna princip kan vi uppleva sann integration mellan kropp och sinne.

Av denna anledning föreslår vi praktik i två verkligheter: att praktisera på både den fysiska och mentala terrängen - att repetera mentalt inför de fysiska handlingar vi vill genomföra, eller att finslipa dem mentalt efteråt. Eftersom fantasin inte har några gränser hindrar oss ingenting från att genomföra våra visioner mentalt och mästerligt, för att sedan genomföra dem ute i världen.

 

Principio III

La influencia recíproca cuerpo-mente

El continuum físico-mental

La influencia recíproca cuerpo-mente se refiere al intercambio energético que sucede entre el cuerpo y la mente: la íntima y compleja relación que se da entre ambos, la profunda reciprocidad que estos establecen, cómo se retroalimentan y se influencian recíprocamente. Proponemos el cultivo de la atención como una vía de observación para  vivenciar el vínculo cuerpo-mente, con el objetivo de llegar a influir, concientemente, en el equilibrio corporomental. Desde la perspectiva de la practica corporal nos focalizamos en estudiar tres aspectos: equilibrio, fortaleza y flexoelasticidad en relación a los procesos mentales y en qué medida estos factores influencian  la neuroplasticidad cerebral.

Princip III

Det ömsesidiga inflytandet kropp och sinne emellan

Det finns ett energetiskt kontinuum mellan sinne och fysisk kropp.

Denna insikt bringar uppmärksamhet till det energiutbyte som sker mellan kroppen och sinnet. Vi talar om det intima och komplexa förhållandet som sker mellan de båda, den djupa ömsesidighet som de två aspekterna upprättar, hur de utbyter energi, och hur de påverkar varandra.

Det finns många aspekter som går att studera i relation till mentala processer. Inom Integrativ Rörelse fokuserar vi på tre faktorer: balans, styrka och flexoelasticitet i förhållande till emotionell balans, mental styrka och adaptivt tankesätt. Det är tydligt hur dessa fysiska arbetsområden kan påverka hjärnans neuroplasticitet.

Principio IV

El trabajo integrado de los  estados de consciencia del sueño y de vigilia

Usufructuar de la capacidad del cerebro mientras dormimos

Este principio aboga por la  integración de los dos estados de consciencia más importante en que transcurre nuestra vida: sueño y vigilia. Propone crear un pasaje: un continum energético entre ambos estados con el objetivo de aprovechar la capacidad espontánea que tiene el cerebro y la mente subconciente para resolver problemas, comprender, activar la memoria, fijar el conocimiento y acceder a otras realides mientras dormimos. 

El sistema Movimiento Integrador ha desarrollado la disciplina de la "Onironavegación" y el método de entrenamiento corporomental "Diseño Neuroconciente" con el fin de  desarrollar cinco hábitos, relacionados con las competencias del sueño, con los que podemos  delegar tareas y compartir el trabajo de la vigilia con el sueño, toda vez que lograr el desarrollo máximo de nuestras potencias.

Princip IV

Integrationen av de två mest relevanta medvetandetillstånden i vilka befinner oss i livet: sömnen-vakenheten

Att utnyttja hjärnans kapacitet medan vi sover.

Vi sover en tredjedel av våra liv. Sömnen och drömmarna vi har är en kunskapskälla som vi vanligtvis inte integrerar i vardagen, och det är en stor förlust. För det mesta är denna dimension okänd, förblir stängd, och är helt avskild från vår existens.

Medan vi sover fridfullt kan vi dock lösa problem, ansluta till kreativitetens källor (den inre och den universella), få tillgång till prekognition och retrokognition, och dessutom genomgå extraordinära mentala upplevelser såsom klardrömmar (lucid dreams).

 Inom Integrativ Rörelse finns en metod som kallas ”Onironavegation”. Oniro är ett grekiskt ord (oneiros) som betyder sömn. Metoden guidar oss steg för steg, och lär oss att i vardagen integre-ra alla de resurser som blir tillgängliga för oss under sömnstadiet.

 

L a Trilogía de  fuerzas mentales del Movimiento Integrador