Los principios del Movimiento Integragor

El  continuum energético cuerpo-mente: un principio fundamental

El  "continuum energético cuerpo-mente” es un término acuñado por el sistema Movimiento Integrador (en adelante SMI), que se propone para denominar la íntima y compleja relación que ocurre entre las esferas física y mental de nuestro ser.

Este continuum sucede de manera independiente a nuestra voluntad; no obstante, podemos observarlo con el objetivo de dilucidar de qué manera se retroalimentan y se influencian recíprocamente el cuerpo y la mente. Con el fin de obtener claves con las que acceder e influir conscientemente y a voluntad en esta maravillosa dinámica corporomental.

A continuación, describimos tres principios básicos, que subyacen bajo el alero de este principio fundamental, y que nos señalan distintos aspectos de este continuum. Los consideramos pilares del movimiento y su ejercicio nos facilita evidenciar y comenzar a manejar de manera conciente, a nuestro favor, algunos aspectos de esta relación corporomental. Estos principios básicos no solo allanan la práctica y nos llevan a adquirir dominio corporal y mental; sino que, además pueden ser extrapolados y aplicados para la consecución del cualquier propósito en la vida.


Energikontinuumet mellan kropp och sinne: en grundprincip

Energikontinuumet mellan kropp och sinne” är ett begrepp myntat inom Integrativ rörelse (spanska sistema Movimiento Integrador eller SMI). Termen används i syfte att beskriva den intima och komplexa relationen mellan det fysiska och det mentala planet.

Detta kontinuum uppstår oberoende av vår volition (vilja); vi kan dock observera det för att försöka hur kropp och sinne samverkar och påverkar varandra. Målet är att lära sig hur man medvetet och med vilja kan få tillgång till och nyttja denna underbara dynamik som finns mellan kropp och sinne.

Nedan beskrivs tre basprinciper som faller under och synliggör olika aspekter av grundprincipen som beskrivits ovan (energikontinuumet mellan kropp och sinne). De tre delprinciperna är hörnstenar inom rörelse, och utövandet av dem tillåter oss att medvetet förstå och dra nytta av relationen mellan kropp och sinne.  Delprinciperna banar inte bara väg för praktiskt utövande och behärskning av kropp och sinne, utan kan också bidra till djup förståelse som kan tillämpas för att nå alla mål i livet.


 

Principio l 

El permiso de la mente

El primer límite a vencer no está en el cuerpo sino en la mente

El primer límite a vencer no está en el cuerpo, sino en la mente. Cualquier acción que se quiera llevar a cabo debe obtener, primero, el permiso de la mente subconsciente. El cuerpo es leal y obedece; sin embargo, no basta con el propósito o determinación conciente de la voluntad, ya que el cuerpo solo realiza lo que a la mente subconsciente le parece posible.


Princip l

Sinnets tillåtelse

Det första hindret att övervinna är inte fysiskt utan mentalt

Det första hindret att övervinna är inte fysiskt utan mentalt. Oavsett vilket mål man vill uppnå måste man först och främst uppnå undermedveten (mental) tillåtelse för det. Kroppen är sinnet troget och lyder det; emellertid räcker inte enbart medveten vilja eller beslutsamhet då kroppen bara kan åstadkomma det som förefaller det undermedvetna möjligt.


.

Principio II
Toda acción se facilita si se impulsa mentalmente

El trabajo colaborativo entre el cuerpo y la mente.

 La mente es mucho más veloz que el cuerpo; llega siempre antes a la meta. Esta puede, en un instante, visualizar o imaginar aquello que al cuerpo le toma meses, y a veces años, lograr. Su poder nos habilita para perfeccionarlo todo y avanzar.  El trabajo colaborativo entre el cuerpo y la mente genera avances vertiginosos. Es la forma más inteligente, y por lo tanto más efectiva, para alcanzar cualquier objetivo. Aplicarlo entrega al cuerpo nuevas posibilidades y amplía su capacidad; promueve un salto cualitativo en la técnica y reduce los plazos en la consecución de los objetivos.

Princip II
Alla handlingar underlättas av mental drivkraft.

Samarbetet mellan kropp och sinne

Sinnet är mycket snabbare än kroppen och når alltid först fram till målet. Vi kan omedelbart visualisera eller föreställa oss det som tar kroppen månader, ibland år, att uppnå. Denna mentala förmåga tillåter oss att fullända och förkovra oss i det vi vill uppnå kroppsligt.  Samarbetar kropp och sinne åstadkommer vi makalösa framsteg. Detta är det mest intelligenta och effektiva sättet att uppnå sina mål på. Genom att applicera denna kunskap ger vi kroppen nya möjligheter och vidgar dens kapacitet; det möjliggör ett kvalitativt framsteg i teknik och minskar tidsfristerna för att uppnå målen. 

Principio III

Factores del movimiento y su correlación mental

El principio de los factores del movimiento y su correlación mental, analiza el continuo intercambio energético corporomental en relación a tres ejes específicos del movimiento: el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad y observa cómo estos repercuten en la mente y viceversa. Si estamos conscientes del modo en que se desenvuelven los aspectos de esta dinámica, podremos utilizar la mente para allanar el terreno en la ejecución física y al mismo tiempo aprenderemos cómo influir desde el cuerpo en la mente.

Este principio plantea la autobservación focalizada en comprender lo siguiente:

1. Cómo el equilibrio físico influye en el equilibrio emocional y en los procesos mentales.

2. De qué manera interaccionan la fortaleza física y la fortaleza mental.

3. Cuáles son los lazos existentes entre la flexibilidad mental y la flexibilidad física.

4. Intenta esclarecer en qué medida estos factores contribuyen en el desarrollo de la neuro-plasticidad.

Princip III

Tre rörelsefaktorer och deras mentala paralleller

Rörelse består av olika faktorer. Principen gällande de tre rörelsefaktorerna och deras mentala paralleller, analyserar det ständiga energiutbytet mellan kropp och sinne i förhållande till tre specifika rörelsefaktorer: balans, styrka och flexibilitet. Här tittar vi på hur dessa kroppsliga angelägenheter påverkar sinnet och tvärtom. Är vi medvetna om hur aspekter av denna dynamik utvecklas kan vi både använda sinnet för att bana marken för fysiskt utövande och samtidigt förstå hur vi kan påverka sinnet med hjälp av kroppen.

Den här principen innebär själviakttagelse med fokus på att förstå och klargöra följande frågor:

1. Hur fysisk balans påverkar emotionell balans och mentala processer.

2. På vilket sätt fysisk och mental styrka påverkar varandra.

3. Vilka kopplingarna mellan mental och fysisk flexibilitet är.

4. I vilken utsträckning dessa faktorer bidrar till utvecklingen av neuroplasticitet.


Segundo principio fundamental: El continuum energético sueño- vigilia

Usufructuar de la capacidad del cerebro mientras dormimos

Este principio aboga por la  integración de los dos estados de consciencia más importante en que transcurre nuestra vida: sueño y vigilia. Propone crear un pasaje: un continuum energético entre ambos estados con el objetivo de aprovechar la capacidad espontánea que tiene el cerebro y la mente subconciente para resolver problemas, comprender, activar la memoria, fijar el conocimiento y acceder a otras realidades mientras dormimos. 

El sistema Movimiento Integrador ha desarrollado la disciplina de la "Onironavegación" y el método de entrenamiento corporomental llamado: "Diseño Neuroconciente"DNC.  A través de este podemos desarrollar cinco hábitos relacionados con las competencias del sueño para aprender a  delegar tareas  a la mente subconciente, mientras dormimos plácidamente. Uno de los objetivos es  disminuir la carga de la vigilia, bajar el nivel de estrés y lograr el desarrollo máximo de nuestras potencias.

Energikontinuumet mellan sömn och vaka

Att dra nytta av hjärnans kapacitet i sovande tillstånd

Denna princip förespråkar en förening av våra två viktigaste medvetandetillstånd: sömn och vaka. Tanken är att skapa en förbindelseled, ett energikontinuum, mellan de två tillstånden; syftet är att utnyttja hjärnan och det undermedvetnas spontana förmåga att lösa problem, skapa förståelse, aktivera minnet, befästa kunskap samt dess förmåga att tillträda alternativa verkligheter medan vi sover.  

Inom Integrativ Rörelse (SMI) har disciplinen “Onironavegación” eller “Onironavigering” utvecklats. ”Oniro” kommer från grekiskans ὄνειρος (óneiros): dröm. Denna disciplin innefattar en träningsmetod för både kropp och sinne: “Diseño Neuroconciente” (DNC) eller ”Neuromedveten design” för att medvetet forma våra neurala kretsar till vår fördel (t.ex. ändra hämmande vanor och beteendemönster). Genom denna metod kan vi utveckla fem gynsamma vanor som har med sömnstadiets möjligheter att göra; detta för att lära oss hur vi kan överlåta olika uppgifter från det medvetna till det undermedvetna medan vi sover lugnt. Ett av målen är att förminska pressen under vaket tillstånd, minska stressnivåerna och åstadkomma maximal utveckling av våra kompetenser.


 

L a Trilogía de  fuerzas mentales del Movimiento Integrador 

De tre mentala styrkorna inom Integrativ Rörelse

Motivation/Föreställning förmåga/Volition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.